Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

      

HUMANPOLIS ROKUA 

www.humanpolis.fi

Humanpolis Rokua on kansainvälinen osaamiskeskus, jonka toiminta perustuu uusimpaan tutkimustietoon ihmisen hyvinvoinnista. Toiminnassaan se hyödyntää hyvinvointi- ja ympäristöteknologiaa sekä koulutus-, tutkimus- ja yritysyhteistyötä.

Humanpolis on osa Multipolis-verkostoa, jossa se tarjoaa yrityksille toimivan hyvinvointi- ja ympäristöteknologian tutkimus- ja testausympäristön. Koulutus- ja kehittämistyöhön Humanpolis tuo uutta sisältöä Voimaantumisen (Empowerment) ja positiivisen työhyvinvointikäsityksen perustalta.

Koulutusyhteistyön avulla Humanpolis kehittää jatkuvasti kurssi- ja koulutustoimintaansa, joka palvelee alueen ja kuntien yrityksiä sekä lähialueen oppilaitoksia. Osaamiskeskus kehittää, testaa, soveltaa ja tuotteistaa uusinta tietoa henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista sekä kulttuurin ja luonnon merkityksestä ihmisen hyvinvoinnin vahvistajana.

Yhteystietoja: Toiminnanjohtaja Ritva Okkonen
ritva.okkonen@humanpolis.fi
gsm +358(0)500 155 622
www.humanpolis.fi

 

Rokua Geopark, uusi kansallinen ja kansainvälinen toimintamalli

Ohjelma: Pohjois-Suomen EAKR- ohjelma 2007- 2013 / Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen
Toteutusaika: 1.10.2010- 30.9.2013
Toteuttaja: Humanpolis Oy, osatoteuttaja Metsähallitus
Vastuuhenkilö: Ritva Okkonen, toimitusjohtaja
 
Projektipäällikkö: Vesa Krökki
sähköposti: vesa.krokki(at)humanpolis.fi
gsm +358 50 550 8513
 
Rokua Geopark
 
Projektin tiivistelmä
 
Projektin tavoitteena on kehittää ensimmäisen suomalaisen Geopark -kohteen toiminta kaikkia sen kohderyhmiä ja taustatahoja mahdollisimman hyvin palvelevaksi. Projektin taustalla ovat Utajärven, Muhoksen ja Vaalan kunnat, Rokua säätiö, Geologian tutkimuskeskus sekä Metsähallitus.

Kohderyhmiä ovat Geopark -alueen yritykset, asukkaat, oppilaitokset ja yhteistöt.

Projektin avulla suunnitellaan, vahvistetaan ja tehdään tunnetuksi Geopark -brändiä, tiedotetaan Geoparkin toiminnasta ja tavoitteista, laaditaan markkinointiverkosto ja Geopark tuotteisto sekä selvitetään toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset. Vahvistetaan mukana olevien toimijoiden ja kohderyhmien kykyä toimia yhteistyössä, tällä vahvistetaan alueellista innovaatiojärjestelmää ja luodaan vahva pohja Geoparkin toiminnalle.

Hankkeella suunnitellaan Geopark -tuotteisto, laaditaan viestintäsuunnitelma, kootaan markkinointiverkosto, suunnitellaan messuesiintymisten osasto, suunnitellaan kiertävä Geopark -näyttely, suunnitellaan Geopark - tapahtumia ja laaditaan niiden toteuttamisen vuosikalenteri, täydennetään Geoparkin kotisivut, suunnitellaan ja vahvistetaan Geopark -brändiä ja suunnitellaan sen yleisesitteistö, esitellään Geopark -aluetta ja toimintaa valtakunnallisilla messuilla, suunnitellaan Geopark- tuotteisto, Osallistutaan Geopark-verkoston tapaamisiin,täydennetään olemassa olevaa opetusmateriaalia koulujen opetussuunnitelmia vastaavaksi, toteutetaan matkailun aluetaloustutkimus.

Projektin tuloksena syntyy Suomen ensimmäisen Geopark-kohteen toimintamalli, joka toiminnallaan edesauttaa merkittävästi alueen yritysten, ihmisten ja luonnon hyvinvointia. Se luo uudenlaisen toimintamallin tutkimuksen, elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon välille. Aikaansaatu toiminta ja kansainvälinen matkailubrändi hyödyntää koko Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämää ja etenkin matkailua ja vahvistaa omalta osaltaan myös Oulun lentoaseman suunniteltua kansainvälistystä.

Luodun Geopark- toimijoiden markkinointiverkoston( Oulujoki-Rokua-Oulujärvi) myötä saadaan Pohjois-Pohjanmaan alueelle vahva markkinointiosaamisen verkosto Oulun, Syötteen, Kalajoen, Ruka-Kuusamon ja Kajaanin markkinointiverkostojen kanssa.
     
   

 

 

 

Pohjois-Pohjanmaan/ Rokua Geopark- alueen kiertomatkailutuotteiden ja varaustoiminnan kehittäminen

Ohjelma: Pohjois-Suomen EAKR- ohjelma 2007- 2013 / Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen
 
Toteutusaika: 1.11.2010- 31.10.2013
Toteuttaja: Humanpolis Oy, osatoteuttaja Utajärven kunta
Vastuuhenkilö: Ritva Okkonen, toimitusjohtaja
 
Projektipäällikkö: Matti Ackrèn, Utajärven kunta
sähköposti.matti.ackren(at)kolumbus.fi
gsm +358 50 598 5183
 
Projektin tiivistelmä
 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan matkailualueet ja kohteet sijoittuvat laajalle alueelle. Matkailualueen saavutettavuus toteutuu yleensä joko Oulun tai Kajaanin suunnasta (lähinnä lentokentiltä). Kiertomatkailutuotteiden toteuttaminen alueella toimii selvitysten mukaan parhaiten kansainvälisessä matkailun myynnissä.

Rokualla Opastuskeskus Supassa on ollut jo kymmenen vuoden ajan toimiva myynnin varausjärjestelmä, minkä kannattavuus on kärsinyt lähinnä myytävien tuotteiden puutteesta. Hankkeen tavoitteena on kehittää 10-15 kiertomatkailutuotetta, hoitaa niiden testaus ja muokkaus myytävään kuntoon sekä löytää niille eurooppalaiset matkanjärjestäjät. Oulujokivarsi ja Rokuan alue ovat toimineet aiempina vuosina yhteistyössä paljon Euroopassa toimineen matkailun markkinointikonsultin kanssa.

Nyt toteutettavan hankkeen tarkoituksena on hyödyntää tuota kansainvälistä markkinointi tuntemusta Euroopan eri myyntitoimistoista ja kehittää ja testata Oulun ympäristössä, varsinkin Rokua Geoparkin alueella ja sen lähiympäristössä, kiertomatkailutuotteita soveltaen mm Geoparkin eri teemoja kuten luonto, kulttuuri, historia, geologia, arkkitehtuuri sekä kaikki vuodenajat. Asiantuntija-apuna käytetään eurooppalaisia myyntitahoja, jotka ovat tehneet pitkäaikaista yhteistyötä hankkeen asiantuntijan kanssa. Tuotteet kehitetään ja testataan yhteistyössä myyntiorganisaatioiden kanssa sekä markkinoidaan eri kansallisissa ja kansainvälisissä myyntitapahtumissa.

Hankkeen tavoitteena on valmistaa Pohjois-Pohjanmaan ja varsinkin Rokua Geoparkin alueelle uudenlaisia, laadukkaita kiertomatkailutuotteita, jotka täyttävät kansainväliset laatuvaatimukset sekä kysynnän. Tuotekehitystä varten kartoitetaan alueen potentiaaliset matkailuyritykset, joiden tuotteet soveltuvat laadultaan ja mielenkiinnoltaan kansainvälisien matkanjärjestäjien tuotemanuaaliin. Tuotteiden alueellista, kotimaista sekä kansainvälistä myyntiä varten kehitetään ja päivitetään Rokualla jo toimivaa myyntijärjestelmää tuotteita vastaavalle taholle ja tuotteiden myynti tulee toimimaan ko järjestelmän kautta.

Tuloksena saadaan koottua Pohjois-Pohjanmaalle toimiva ja sitoutunut yritys- ja myyntiverkosto, joka tuottaa laadukkaita, kansainväliset mitat täyttäviä, luotettavia, laadukkaita eri teemoilla kehiteltyjä kiertomatkailutuotteita, joiden asiakaskuntana toimivat eurooppalaiset alueesta kiinnostuneet matkailijat.

 

Utajärven elinympäristön kehittämisohjelma 2015

Ohjelma: Pohjois-Suomen EAKR- ohjelma 2007- 2013 /
Toimintalinja 3 : Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen
Toteutusaika: 1.9..2010- 28.2.2013
Toteuttaja: Utajärven kunta, osatoteuttaja Humanpolis Oy,
 
Vastuuhenkilö/projektikoordinaattori : Ritva Okkonen, toimitusjohtaja
 
sähköposti: ritva.okkonen(at)humanpolis.fi
gsm +358 500 155 622

Projektin tiivistelmä

Laaditaan valitulle alueelle ( osittainen Rokua Geoparkin alue) Elinympäristön kehittämisohjelma. Asuinpaikan ja yritysten sijaintipaikan valinnassa ovat elinympäristön laatu ja vetovoimaisuus tutkimusten mukaan entistä tärkeämpiä. Se vaikuttaa keskeisesti koko yhteisön toimivuuteen, kansainväliseen kilpailukykyyn ja kehitysmahdollisuuksiin. Elinympäristöratkaisuilla on myös monia vaikutuksia luonnonympäristöön ja ilmastonmuutokseen.
 
Osittaiselle Rokua Geopark- alueelle laadittava Elinympäristön kehittämisohjelma kartoittaa elinympäristön nykytilannetta, haasteita ja vahvuuksia. Kartoitus toimii pohjana tavoitteiden yhteensovittamiselle ja erilaisille toimenpide-ehdotuksille. Kartoituksessa kiinnitetään huomiota erityisesti elinympäristöön kohdistuviin muutoksiin sekä mahdollisuuteen varautua niihin. Tämän merkitys on ko alueella kasvanut huomattavasti koska alue kuuluu osana Rokua Geoparkiin, ensimmäiseen suomalaiseen ja maailman pohjoisimpaan geoparkiin, joka saavutti jäsenyyden Unescon suojeluksessa olevassa kansainvälisessä Geopark- verkostossa syksyllä 2010.
 
Toimenpiteet: Rajataan ohjelman toiminta-alue, kootaan kaikki alueelle tehdyt selvitykset, inventoinnit ja ohjelmat, täydennetään tarvittavilta osin, työstetään ja arvotetaan kohteita ja alueita työpajoissa kunnan viranhaltijoiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Laaditaan aikataulutettu suunnitelma elinympäristön elävöittämiseksi maisemallisesti ja elinkeinollisesti; valitaan alueen "kymmenen kärjessä"- kohdetta joihin etsitään tekijät ja rahoitukset tehtyjen suunnitelmien pohjalta.
 
Toteutetaan osittain pienimuotoisia mm. näyttelytiloja ja opasteita, jotka palvelevat alueella toimivia yrityksiä ja kehittämisohjelmia. Vastuutetaan eri tahot sitoutumaan toimintaan, perustetaan Elinympäristön kehittämisohjelman seurantaryhmä seurantaa, toteutumista ja päivitystä varten. Hyödynnetään saatua materiaalia mm painotuotteissa ja tapahtumissa. Elinympäristöohjelma toimii kunnan esittelymateriaalina kun etsitään uusia asukkaita ja yrittäjiä alueelle. Ohjelma toimii usean vuoden ajan alueen kokonaisvaltaisena toimintaohjelmana huomioiden niin ympäristölliset, kulttuuriset kuin elinkeinollisetkin toimenpiteet.
     
   
 

Rokua Geopark -yrittäjyyshanke

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013
Toteutusaika: 2012-2014
Rahoittajat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Toteuttaja: Humanpolis Oy
Vastuuhenkilö: Ritva Okkonen, toimitusjohtaja
Projektipäällikkö: Heino Kuha

Yhteystiedot:
Email: heino.kuha(at)humanpolis.fi
Gsm: 0400 300 335

Projektin tiivistelmä

Rokua Geopark -yrittäjyyshankkeen tehtävänä on selvittää Rokua Geoparkin, Tervantie -matkailutien ja kasvavan vapaa-ajan asumisen luomat palvelu- ja yritystoiminnan mahdollisuudet kohdealueen kunnissa. Hankkeen tehtävänä on myös edistää yritysten välistä yhteistyötä, innostaa yrityksiä kehittämään palveluja ja aikaansaada yritystoimintaa niille toimialoille, joille palveluja ei ole riittävästi tarjolla. Lisäksi tavoitteena on edistää yritysten välistä yhteistyötä kyseisten palvelujen tuottamisessa ja markkinoinnissa.

Työllisyystavoitteita ja kehittämistoimenpiteitä

Hanke edesauttaa alueen matkailualan ja muun palvelualana yritystoiminnan kehittymistä ja työllisyyden paranemista välittömästi sekä välillisesti. Tavoitteena on 20 uuden yrityksen ja 1-3 yritysten yhteistoimintaverkoston syntyminen. Varsinainen yritys- ja yritysryhmäkohtainen kehittäminen ei kuulu hankkeen piiriin, vaan siinä käytetään kuntien ja seutukuntien yritysneuvojien asiantuntemusta sekä ELY-keskuksen yrityskohtaista kehittämisrahoitusta ja tuotteistettuja asiantuntijapalveluja.

Yritysten kehittämistoimenpiteet suoritetaan yhteistyössä alueen kuntien elinkeinojen kehittäjien kanssa.
 
Hankkeen ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmä koostuu Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä Rokua Geopark -organisaation ja Humanpolis Oy:n edustuksesta. Ohjausryhmään kuuluu myös hankkeen rahoittajan edustaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

VIEHE Oulujoki -hanke

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt 13.11.2012 tekemällään päätöksellä hanketukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ylimaakunnalliselle (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu) Humanpolis Oy:n hallinnoimalle VIEHE Oulujoki -hankkeelle ajalle 1.9.2012 - 30.6.2014.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 249 480 euroa, josta ELY-keskuksen tukea yhteensä 224 532,00 euroa (EU:n osuus 101 039,40 euroa). Hankkeen kustannukset jakautuvat kuntien asukasmäärän mukaan: 78 % Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle ja 22 % Kainuun ELY-keskuksen alueelle.

Hanke noudattaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 - 2013 ja Pohjois-Pohjanmaan kehittämissuunnitelmaa 2007 - 2013. Hanke on alueiden välinen ja kattaa Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat.

Hankkeen ohjausryhmä koostuu Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä Humanpolis Oy:n edustuksesta. Ohjausryhmään kuuluu myös hankkeen rahoittajan edustaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

VIEHE Oulujoki -hanketta hallinnoi Humanpolis Oy ja sen johtajana toimii toimitusjohtaja Ritva Okkonen. Hankkeen projektihenkilöstöön kuuluvat projektipäällikkö Heikki Haverinen ja projektisuunnittelija Annareetta Enkvist. Hanketta toteutetaan yhteistyössä muiden Rokua Geopark -alueen hankkeiden kanssa.

VIEHE Oulujoki -hanke suunniteltiin VIEHE -esiselvityshankkeen aikana järjestetyn internetkyselyn ja joki-iltamissa kerättyjen tulosten perusteella. Kerätystä palautteesta kävi ilmi, että kuntiin toivottiin erilaisia taidekursseja, -työpajoja ja -leirejä sekä valokuvaukseen, videokuvaukseen ja kalastukseen liittyviä työpajoja. VIEHE -hanke pyrkiikin vastaamaan tähän esille nousseeseen tarpeeseen ja hankkeen aikana järjestetään lukuisia taide- ja käsityö aiheisia työpajoja Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntakeskuksissa ja kylillä.

Työpajojen järjestämisen tavoitteena on kansanperinneosaajien ja taidekäsitöitä tai matkamuistoja valmistavien yrittäjien löytäminen, heidän tuotteittensa edelleen kehittäminen ja siten uusien yritysten syntyminen Oulujoen kuntien alueelle. Lisäksi VIEHE -hanke on mukana rakentamassa Oulujoen alueelle säännöllisesti toistuvia kulttuuripainotteisia tapahtumia, jotka tukevat alueen elinvoimaa sekä yritystoimintaa.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Heikki Haverinen, heikki.haverinen(at)humanpolis.fi

gsm 040 584 3823

projektisuunnittelija Annareetta Enkvist, annareetta.enkvist(at)humanpolis.fi

gsm 040 584 3827