Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi ilme­nee toiminnassa esimerkiksi työtehona, tuottavuutena, luovuutena ja tulok­sellisuutena. Hyvinvoiva ihminen saa enemmän aikaan. Toisaalta työpa­hoinvoinnin ilmentymiä voivat olla fyysiset kuormitusoireet, työtehon las­keminen, työpaikanvaihto- tai lopettamisaikeet, sairauspoissaolot, sairaana työssäkäynti eli presenteismi ja varhainen tai ennenaikainen eläköitymi­nen. Kun työhyvinvointi on kunnossa, työntekijä on hyvällä mielellä, innostunut ja työhönsä keskittynyt. Lisäksi hän kokee työnsä mielekkääksi ja hallittavaksi eivätkä terveysongelmat häiritse hänen työskentelyään. Työntekijät kokevat eri tavoin työhyvinvoinnin.

Työhyvinvointi edistää terveyden ja turvallisuuden lisäksi tuottavuutta. Myös työntekijälähtöiseen innovatiivisuuteen ja kriittisyyteen tulee kannustaa. Tavalliset työntekijät usein tunnistavat hyvin työprosessien pullonkaulat sekä työympäristön ja –välineiden puutteet.

 

Varhaisen tuen malli

Henkilöstön hyvinvointi on Utajärven kunnalle työnantajana tärkeä asia. Varhaisen tuen toimintamallin tavoitteena on aktivoida jokaista Utajärven kunnan työntekijää huolehtimaan itsestään, työtoveristaan ja työyhteisöstään sekä puuttumaan työhyvinvoinnin riskitekijöihin mahdollisimman varhain.

Varhainen tuki - Utajärven kunnan toimintamalli

 

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyväntavan vastaista käyttäytymistä toisia kohtaan. Asiallinen käyttäytyminen työpaikalla on perusedellytys työyhteisön toimivuudelle. Sopivan ja sopimattoman käyttäytymisen rajat määrittelee työpaikan henkilöstö. Kunnalla työnantajana on oikeus ja velvollisuus johtaa työtä ja antaa työn tekemiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Työnjohto-oikeuden rajojen on syytä olla selkeät ja kaikkien tiedossa. Kunnan tulee seurata työpaikan tilannetta, arvioida työn vaarat ja poistaa ne mahdollisuuksien mukaan. Myös ristiriitatilanteisiin tulee puuttua. Työnantajan tulee kuulla asianosaisia ja lopettaa epäasiallinen kohtelu.

Epäasiallinen kohtelu

 

Vastuuhenkilöt:
Hallintojohtaja/työsuojelupäällikkö Arja Rantanen
Työsuojeluvaltuutettu Arto Holappa
Työsuojeluvaltuutettu Erja Kaiponen