Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Tietosuoja

Sivulle on koottu EU-tietosuoja-asetuksen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaiset Utajärven kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteet.

Hallintopalvelut

Sivistyspalvelut

Hyvinvointipalvelut

Elinympäristöpalvelut

Elinvoimapalvelut

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, on rekisteröidyllä oikeus pyytää tiedot itseään koskevista rekisterinpitäjän käsittelemistä tiedoista.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus tarvittaessa täydentää puutteelliset henkilötiedot toimittamalla lisäselvitys rekisterinpitäjälle.

Mikäli henkilötietoja ei tarvita enää siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, rekisteröity on peruuttanut suostumuksen, johon tietojen käsittely on perustunut, tai rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti, on rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua rekisteristä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin nimetyissä tapauksissa.

Edellä mainittuja oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa allekirjoitettuna osoitteeseen:

Utajärven kunta
Tietosuojavastaava
Vanhatie 46
91600 Utajärvi

Lomake tarkastuspyyntöä varten
Lomake korjaamis- tai poistopyyntöä varten

Tietoturva- ja tietosuojasyistä johtuen tietoja toimitetaan manuaalisena asiakirjoina tai turvaposti -palvelun kautta.

Paperisena toimitettuihin yhteydenottoihin pyydetään liittämään rekisteröidyn tarvittavat yhteystiedot asian käsittelemiseksi ja tietojen toimittamiseksi.

Pyydettävien tietojen täsmentäminen yhteydenotossa nopeuttaa asian käsittelyä ja tietojen toimittamista.

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on ensisijaisesti tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja[at]om.fi

päivitetty viimeksi: 29.05.2018 12:46