Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Lasten kunnallista päiväkoti- tai perhepäivähoitoa voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatuslain mukaan päivähoitohakemus on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Jos varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta ei ole työllistymisen, opiskelun tai koulutuksen alkamisen vuoksi ennakoitavissa, hakemukset on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua hoidon alkamisaikaa. Varhaiskasvatukseen haetaan hakukaavakkeella, joita saa Keisarintien päiväkodista, varhaiskasvatuksen esimieheltä ja kunnan Yhteispalvelupisteestä. Voit myös täyttää ja tallentaa alla olevan pdf-lomakkeen koneellesi ja lähettää hakemuksen Asiointitilin kautta tai täyttää ja tulostaa hakemuksen. Hakemukset toimitetaan varhaiskasvatuksen esimiehelle.

Hakuohje (pdf)

Varhaiskasvatushakemus (pdf)

Day care application (pdf)

Instruction for applying (pdf) (coming soon)

 

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikan voit irtisanoa tällä kaavakkeella.

Varhaiskasvatuspaikkaa ei voi irtisanoa takautuvasti.

 

Oikeus varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuspalveluissa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka. Tavoitteena on, että lapsi saa tarpeidensa mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta sekä erityistä tukea. Utajärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan voi tutustua tästä.

Varhaiskasvatuslain mukaan vanhemmat voivat valita vanhempainrahakauden päätyttyä lapselleen joko yksityisen hoidon tuen, lasten kotihoidontuen tai kunnallisen varhaiskasvatuksen.

Kunnan järjestämää varhaiskasvatusta toteutetaan joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Kunnan tehtävänä on lisäksi valvoa yksityistä lasten päivähoitoa. Yksityinen henkilö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on velvollinen tekemään ilmoituksen Utajärven kunnan päivähoitopalvelujen esimiehelle viimeistään kahden viikon kuluttua toiminnan aloittamisesta. Oikeus varhaiskasvatukseen päättyy sen vuoden heinäkuun lopussa, jona lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen.

 

Varhaiskasvatusoikeus

1.8.2016 alkaen jokaisella lapsella on oikeus 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Lapsen tarvitseman tuen tai perhetilanteen vuoksi voi laajuus olla yli 20 tuntia. Huoltajan/huoltajien ollessa työssä tai opiskelemassa jokaiselle lapselle tarjotaan perheen tarpeen mukainen varhaiskasvatus.

Lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttaa lapsen kanssa asuvien vanhempien tai muun huoltajan työskentely- ja opiskelutilanne. Jokaisella lapsella on oikeus saada 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa.

Tätä laajempi varhaiskasvatusoikeus on lapsella, jonka vanhemmat tai muu huoltaja

 • työskentelee kokoaikaisesti
 • opiskelee päätoimisesti 
 • toimii yrittäjänä
 • on omassa työssä
 • työskentelee osa-aikaisesti (työmatkoineen yli 20 tuntia viikossa)
 • osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, kuntoutukseen tai muuhun vastaavaan toimeen.

Lisäksi lapsella voi olla erityinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Se voi perustua esimerkiksi

 • lapsen kehitykseen ja tuen tarpeeseen
 • perheen olosuhteisiin 
 • muuhun lapsen etuun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on

 • edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia
 • tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista
 • toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset
 • varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö
 • turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä
 • antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa
 • tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä
 • kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen
 • varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin
 • toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä.

 

Varhaiskasvatuksen toimipisteet

Keisarintien päiväkoti 1.8.2016 alkaen

 • Kissankulma: Ahmatie 8, p. 050 382 6236, kaksi 3-6 vuotiaiden ryhmää, joissa molemmissa 14 paikkaa
 • Vaahteramäki: Kirkkotie 36, p. 050 382 6754, 3-6 vuotiaiden ryhmä
 • Koiramäki: Kirkkotie 36, p. 050 382 7220, 1-3 vuotiaiden ryhmä
 • Huvikumpu: Kirkkotie 36, p. 050 306 3237, yksi 12 paikkainen vuorohoitoryhmä 0-2 vuotiaille lapsille, sekä yksi 21 paikkainen vuorohoitoryhmä 3-6 vuotiaille lapsille.

Keisarintien päiväkoti 1.8.2017 alkaen

 • Kissankulma: Ahmatie 8, p. 050 382 6236, 3-6-vuotiaiden ryhmä
 • Vaahteramäki: Kirkkotie 36, p. 050 382 6754, 3-6-vuotiaiden ryhmä
 • Koiramäki: Kirkkotie 36, p. 050 382 7220, 1-3-vuotiaiden ryhmä
 • Huvikumpu: Kirkkotie 36, p. 050 306 3237, vuorohoitoryhmä 0-6-vuotiaille lapsille


Vuorohoitoa järjestetään niille lapsille, joiden hoidontarve iltaisin, viikonloppuisin tai öisin johtuu vanhempien työssäkäynnistä.

Keisarintien päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan pääset tutustumaan vasemmalla olevasta valikosta.

 

Perhepäivähoito
Perhepäivähoitoa järjestetään joko perhepäivähoitajan kodissa, lasten kotona tapahtuvana päivähoitona tai kolmiperhepäivähoitona. Perhepäivähoitajia työskentelee kirkonkylällä ja sivukylällä.

 

Yhteystiedot

Yksityisen hoidon tuki ja lasten kotihoidontuki: Kelan toimistot tai www.kela.fi

Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatuksen esimies p. 050 5213 748 Utajärven kunta / Varhaiskasvatuspalvelut PL 18 (Kirkkotie 36), 91601 UTAJÄRVI

Utajärven kunta/ Varhaiskasvatuspalvelut PL 18 (Kirkkotie 36) 91601  Utajärvi

Varhaiskasvatuksen esimies Sanna Valkonen

Email: sanna.valkonen(a)utajarvi.fi

p: 050 521 3748