Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatuksesta määrätään lapsikohtainen kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perheen bruttotulot, perheen koko ja varhaiskasvatukseen varattu aika. Korkein maksu on 1.3.2017 alkaen 290 €/kk.

Tuloselvitys-kaavake (pdf)

Income statement (pdf)

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatusmaksu on kiinteä kuukausimaksu.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on perhekoon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta. Perheen kokoon lasketaan yhteistaloudessa avioliitossa, avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään kokoaikaista maksua alempi maksu.

Määritelmät

Toimintavuodella tarkoitetaan 1.8. alkavaa ja 31.7. päättyvää ajanjaksoa.

Kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan vähintään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta.

Osa-aikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatusmaksut useammasta lapsesta

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Toisen ja sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen kokoaikaiseen varhaiskasvatusmaksuun.

Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävän maksun enimmäismäärä nuorimmasta lapsesta on 290 euroa kuukaudessa. Toisesta lapsesta peritään sama maksu kuin ensimmäisestä lapsesta kuitenkin siten, että perittävän maksun enimmäismäärä on 50 % nuorimman lapsen maksusta (max. 145 €/kk). Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Maksuprosentit, vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat ovat 1.1.2018 alkaen seuraavat: 

 Perheen koko,

 henkilöä

 Tuloraja (€/kk)

 Maksuprosentti

 Korkeimman maksun

 bruttotuloraja (€/kk) 

 2

 2 050

 10,70

 4 765

 3

 2 646

 10,70

 5 365

 4

 3 003

 10,70

 5 715

 5

 3 361

 10,70

 6 075

 6

 3 718

 10,70

 6 430

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Alin perittävä maksu on 27 euroa.  

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu

Jokainen perhe täyttää lomakkeen Sopimus aikaperusteisesta palveluntarpeesta. Lomake tulostettavissa taulukon alla. Lomakkeita saa myös päiväkodista ja kunnan Yhteispalvelupisteestä. Lomake palautetaan varjaiskasvatuksen esimiehelle päiväkodille. Sopimuksella valitaan perheen tarpeisiin riittävä tuntimäärä / kk. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sitä voidaan muuttaa perustellusta syystä (perhetilanne, koulutus, työttömyys tai lomautus). Huoltajien lomat eivät vaikuta sopimukseen, muutoin kuin huhtikuun loppuun mennessä ilmoitettavien kesä-, heinä- ja elokuun loma-ajat, joista on tehty erillinen pysyväispäätös. 50 % :n maksuluokalla korvataan aiempi osa-aikainen varhaiskasvatus. Esiopetukseen osallistuvilta peritään korkeintaan 90 % kokoaikaisesta asiakasmaksusta.

Maksutaulukko 1.3.2017 alkaen:

Käytössä olevat tunnit/kk (maksuluokka) Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta Lapsen keskimääräinen päivän pituus, mikäli lapsi läsnä joka päivä
0 - 80 h 50 % Alle 4 h
81 - 105 h 60 % Alle 5 h
106 - 120 h 75 % 5h  30 min
121 - 150 h 90 % Alle 7h
Yli 151 h - 100 % Yli 7 h

Sopimus aikaperusteisesti palvelusta

Maksun periminen poissaolon ajalta

Laissa säädetty kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet laissa säädetystä kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan. Maksua ei myöskään peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muulloin peritään normaali kuukausimaksu.

Vanhempien lomat eivät vaikuta varhaiskasvatusmaksuun muutoin kuin kesä-, heinä- ja elokuun osalta, jolloin varhaiskasvatusmaksu peritään huhtikuun loppuun mennessä varatun palvelun mukaisesti. Jos palvelun tarve muuttuu, peritään normaali kuukausimaksu.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan tässä momentissa tarkoitetulla tavalla käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta (pienin perittävä maksu 27 €).

Tilapäinen varhaiskasvatus

Kokoaikainen varhaiskasvatus (yli 5h) 18€/päivä, sisarukset 9 €

Osa-aikainen varhaiskasvatus (5h tai alle) 12€/päivä, sisarukset 6€

Varhaiskasvatusmaksun määräämisen perusteena olevat tulot

Varhaiskasvatusmaksu perustuu bruttotuloihin. Varhaiskasvatuksen maksulain mukaisesti varhaiskasvatusmaksun määräämisessä perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa, avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot ja laskennallinen metsätulo. Myös lomaraha lasketaan perheen tuloksi. 

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuina niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää. Mikäli varhaiskasvatuspaikkaa käyttävä lapsi saa elatustukea tai -apua, otetaan se huomioon häneen kohdistuvana tulona.

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia, lasten kotihoidontukea eikä perheen muihin lapsiin kohdistuvia elatusapua tai -tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Tuloselvitys ja maksun periminen

Lapsen vanhempien tulee antaa selvitys tuloistaan, mikäli perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät edellytä korkeinta maksua. Tuloselvitys laaditaan erillisellä lomakkeella. Mikäli varhaiskasvatuspaikan hakija ei ilmoita perheen tuloja, peritään nuorimmasta varhaiskasvatukseen osallistuvasta lapsesta enimmäismaksu 290 euroa.

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.

Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. Tällöin maksu määrätään osa-aikaisen varhaiskasvatuksen mukaisesti. Yhteenlaskettu maksu ei saa ylittää 290 euroa.

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja hän on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot.

Maksua tarkistetaan silloin, kun:

1) perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut (10 %);

2) on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet;

3) lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu; tai

4) maksu osoittautuu virheelliseksi.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Lisätietoja:
Sanna Valkonen                              
varhaiskasvatuksen esimies           
sanna.valkonen(a)utajarvi.fi                   
p. 050 5213 748