Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2018 alkaen


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1.1.2018) mukaan varhaiskasvatusmaksu on kiinteä kuukausimaksu. Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on perhekoon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Perheen kokoon lasketaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään kokoaikaista varhaiskasvatusmaksua alempi maksu. Kokoaikaiseksi varhaiskasvatukseksi määritellään laissa yli 151 h/kk kestävä varhaiskasvatuksen tarve.


Varhaiskasvatusmaksut useammasta lapsesta

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Toisen ja sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen varhaiskasvatuksen maksuun. Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävän maksun enimmäismäärä nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on 289 euroa kuukaudessa. Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään enintään 50% ensimmäisestä lapsesta perittävän maksun määrästä (max. 145 euroa/kk). Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa kuukaudessa Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun bruttotuloraja (€/kk)
2 2102 10,70 4803
3 2713 10,70 5414
4 3080 10,70 5781
5 3447 10,70 6148
6 3813 10,70 6514


Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Alin perittävä maksu on 27 euroa.


Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu

Jokainen perhe täyttää lomakkeen Sopimus aikaperusteisesta palveluntarpeesta. Lomakkeen voi tulostaa varhaiskasvatuksen internet sivuilta ja niitä saa myös päiväkodista ja kunnan yhteispalvelupisteestä. Lomake palautetaan varhaiskasvatuksen esimiehelle päiväkodille. Sopimuksella valitaan perheen tarpeisiin riittävä tuntimäärä / kk. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sitä voidaan muuttaa perustellusta syystä (perhetilanne, koulutus, työttömyys tai lomautus).

Huoltajien lomat eivät vaikuta sopimukseen, muutoin kuin huhtikuun loppuun mennessä ilmoitettavien kesä-, heinä- ja elokuun loma-ajat, joista on tehty erillinen pysyväispäätös.


Varhaiskasvatusmaksun määräämisen perusteena olevat tulot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti varhaiskasvatusmaksun määräämisessä perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuina niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää. Mikäli varhaiskasvatuspaikkaa käyttävä lapsi saa elatustukea tai -apua, otetaan se huomioon häneen kohdistuvana tulona.


Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, joustavaa hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia, lasten kotihoidontukea eikä perheen muihin lapsiin kohdistuvia elatusapua tai -tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

 

Tuloselvitys ja maksun periminen:

Lapsen huoltajien tulee antaa selvitys tuloistaan, mikäli perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät edellytä korkeinta maksua. Tuloselvitys laaditaan lomakkeelle, jonka perhe saa varhaiskasvatushakemusten mukana. Mikäli varhaiskasvatuspaikan hakija ei ilmoita perheen tuloja, peritään nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta enimmäismaksu 289 euroa. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään varattujen päivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana. Laissa säädetty kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta. Maksu peritään pääsääntöisesti 11
kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi alkaa elokuussa ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuussa. Poikkeustapauksissa maksu voidaan periä 12 kuukaudelta. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatus paikasta vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muulloin peritään normaali kuukausimaksu. Vanhempien lomat eivät vaikuta varhaiskasvatusmaksuun muutoin kuin kesä-, heinä- ja elokuun osalta, jolloin varhaiskasvatusmaksu peritään huhtikuun loppuun mennessä ilmoitetun hoidontarpeen mukaisesti. Jos tarve muuttuu kyseisenä aikana, peritään normaali kuukausimaksu.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa, eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet 7 §:n mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta.

Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksua tarkistetaan silloin, kun

  1. perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut (10 %:n muutos)
  2. perheen olosuhteet ovat muuttuneet
  3. maksu osoittautuu virheelliseksi
  4. lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmaa muutetaan

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti.

Lisätietoja antaa:
Sanna Valkonen
varhaiskasvatuksen esimies
sanna.valkonen(a)utajarvi.fi
p. 050 5213 748

päivitetty viimeksi: 01.05.2019 17:18
Anna palautetta
Sulje
Anna palautetta