Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Kameravalvontarekisteri

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Elinympäristöpalvelut
Vanhatie 46
91600 Utajärvi
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Repola Asko
Puh. 050 349 4692
sähköposti: asko.repola@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
Aitamurto Juha
Puh. 050 570 3185
Sähköposti: juha.aitamurto@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoitus on:

  • työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen
  • omaisuuden suojaaminen
  • tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvominen
  • turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen

Rekisterin tietosisältö

Kameravalvonnan rekisteri muodostuu valvontakameroiden digitaalisista kuvatallenteista. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tieto kuvattavasta valvonta-alueesta, jossa kamera sijaitsee, sekä kuvan tapahtumien päivämäärästä ja kellonajasta.

Kameravalvontarekisteriin tallentuu henkilötietoa henkilöistä jotka asioivat tai työskentelevät kameravalvotuissa kiinteistöissä ja toimitiloissa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Valvontakameroiden kautta tallentuva tieto kiinteistöistä ja niiden käyttäjistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muille viranomaisille, joilla on oikeus saada rekisteristä tietoja. Lisäksi kameravalvontakuvaa voidaan välittää vartiointipalvelusta vastaavalle vartiointiliikkeelle. Tiedot luovutetaan teknisinä tallenteina tai teknisen käyttöyhteyden välityksellä. Tietojen luovutuksesta ja välityksestä päättää ja vastaa Utajärven kunnan elinympäristöjohtaja.

Rekisteristä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

  • Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.


B ATK:lla käsiteltävät tiedot

  • Kameravalvontajärjestelmän tallentimet sijaitsevat lukituissa tai valvotuissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan rajoitetulla määrällä kunkin kohteen henkilökunnasta. Järjestelmien käyttöliittymät ovat suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Tallennuspaikka on Kameravalvontajärjestelmien tallentimet. Rekisterin tietoja säilytetään tallentimissa 14 vuorokautta. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus vahingonteosta tai muusta rikoksesta, nauhoitus säilytetään tältä osin rikoksen selvittämiseen saakka. Tallennettu materiaali tuhotaan tallentamalla päälle uutta tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu kovalevyltä kopioimalla tai monitorivalvonnalla.

Rekisteröidyn informointi

Rekisterin tietosuojaseloste on julkaistu Utajärven kunnan Internet-sivuilla www.utajarvi.fi

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolaki 26 §). Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (Henkilötietolaki § 28, EU:n tietosuoja-asetus). Tarkastuspyyntö lähetetään osoitteeseen:

Utajärven kunta
Tietosuojavastaava
Vanhatie 46
91600 Utajärvi

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa (henkilötietolaki 27 §, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 2 momentti).

Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi, jonka yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Lue lisää Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki § 29, EU:n tietosuoja-asetus)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä.

Korjauspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Korjauspyyntö lähetetään osoitteeseen:

Utajärven kunta
Tietosuojavastaava
Vanhatie 46
91600 Utajärvi

Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen korjaamista.

Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi, jonka yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Lue lisää Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on mahdollisuus kieltää rekisterinpitäjältä henkilötietolain 30 §:n mukainen toiminta (julkiset nimi- ja osoitetiedot suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten).

Rekisterinpitäjä ei harjoita ko. lainkohdan mukaista toimintaa, joten erillistä kieltopyyntöä ei tarvita.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikalla näkyvillä ’’Tallentava kameravalvonta’’ -ilmoituksilla, jotka on sijoitettu valvottujen kiinteistöiden pääkulkureittienyhteyteen ja sisäänkäyntien läheisyyteen.

päivitetty viimeksi: 08.09.2020 20:31