Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Nuoriso- ja liikuntapalveluiden asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Sivistyspalvelut
Vanhatie 46
91600 Utajärvi
Sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Körkkö Eija
Puh. 040 6486 103
Sähköposti: eija.korkko@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
Aitamurto Juha
Puh. 050 570 3185
Sähköposti: juha.aitamurto@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden hoitaminen nuoriso- ja liikuntapalveluiden osalta

Rekisterin tietosisältö

Liikuntasalin, kuntosalin, ja jäähallin asiakas- ja laskutustiedot

 • Nimi, henkilöturvatunnus tai Y-tunnus, osoite, laskutusosoite, puhelinnumero,
  sähköposti

Avustushakemukset nuoriso- ja liikuntatoimen osalta

 • Yhteyshenkilön tiedot (nimi, puhelinnumero, osoite)

Säännönmukaiset tietolähteet

 • asiakas itse
 • alaikäisen osalta huoltajat

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Laskutustietoja luovutetaan kunnan tilitoimistopalveluita hoitaville tahoille.
Tilojen vuorolistaukset ovat julkisesta tietoa ja julkaistaan useissa paikoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

 • Nuoriso- ja liikuntapalveluiden lähiarkisto
 • Therefore -dokumentinhallintajärjestelmä
 • Siirrettävät tallennusvälineet

A Manuaalinen aineisto

 • Manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa ja niiden
  käyttöä valvotaan.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

 • Tiedot on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 • Siirrettävät tallennusvälineet säilytetään lukituissa tiloissa.
 • Therefore -dokumentinhallintajärjestelmä on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Sisällön käyttöä rajoitetaan oikeusryhmittelyin. Järjestelmä on suljetussa tietoverkossa.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Laskutustiedot ja laskutusmääräykset säilytetään lain mukaisesti 10 vuotta.
Muut henkilötiedot säilytetään toiminnan kannalta tarpeellisen ajan ja tuhotaan tietoturvallisesti sen jälkeen.

Rekisteröidyn informointi

Rekisterin tietosuojaseloste on julkaistu Utajärven kunnan internetsivuilla, ja on nähtävillä Utajärven kunnan asiakaspalvelupisteessä, osoite: Vanhatie 46, 91600 Utajärvi.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolaki 26 §). Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on
esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (Henkilötietolaki § 28, EU:n tietosuoja-asetus). Tarkastuspyyntö lähetetään
osoitteeseen:

Utajärven kunta
Tietosuojavastaava
Vanhatie 46
91600 Utajärvi

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa (henkilötietolaki 27 §,
laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 2 momentti).

Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus.
Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi, jonka yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Lue lisää Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki § 29, EU:n tietosuoja-asetus)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta
viivytystä.

Korjauspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Korjauspyyntö lähetetään osoitteeseen:

Utajärven kunta
Tietosuojavastaava
Vanhatie 46
91600 Utajärvi

Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen korjaamista.

Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi, jonka yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Lue lisää Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on mahdollisuus kieltää rekisterinpitäjältä henkilötietolain 30 §:n mukainen toiminta (julkiset nimi- ja osoitetiedot suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten).

Rekisterinpitäjä ei harjoita ko. lainkohdan mukaista toimintaa, joten erillistä kieltopyyntöä ei tarvita.

päivitetty viimeksi: 14.09.2020 13:59