Aineisto- ja tietopalvelu


Utajärven kunnan aineisto- ja tietopalvelu vastaa kuntaa koskeviin tietopyyntöihin ja käsittelee kunnalle esitettävät tutkimuslupahakemukset. Aineisto- ja tietopalvelua toteuttavat Utajärven kunnan kirjaamo ja arkistotoimi auttavat, kun tarvitset tietoa esim. kunnan julkisista asiakirjoista tai itseäsi koskevista asiakirjoista.

Tietopyyntö

Kuntien toiminta perustuu julkisuusperiaatteeseen, mikä tarkoittaa, että kunnan asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jos haluat saada Utajärven kunnalta tietyn asiakirjan tai osan asiakirjasta, tee tietopyyntö.

Tutkimuslupa

Utajärven kunnan asiakirjoja ja muita tallenteita sekä kuntaa koskevia tietoa voidaan luovuttaa myös tutkijoiden käytettäväksi. Utajärven kunnan myöntämä tutkimuslupa tarvitaan kaikkiin tutkimuksiin, kehittämishankkeisiin ja opinnäytetöihin, joissa kerätään tai käsitellään kuntaa, kunnan asiakkaita tai henkilökuntaa koskevia tietoja. Tutkimuslupaa haetaan kirjallisesti. Tutkimuksen tekeminen voidaan aloittaa vasta, kun tutkimuslupa on myönnetty. Myönnettävä tutkimuslupa on tutkimuskohtainen.

Toimi näin:

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Maksullisuus:

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Tausta ja lainsäädäntö :

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudestahttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Palveluun liittyvät asiointikanavat

Tietopyyntö tai asiakirjatilaus kunnanarkistosta

Lomakkeella voit pyytää tietoja tai tehdä asiakirjatilauksen Utajärven kunnanarkistosta.

Tulostettava lomake ja lomakkeen toimitustiedot:

Tietopyyntö tai asiakirjatilaus kunnanarkistosta (PDF)

Liitteet ja lisätietolinkit:

Asiakirjojen sekä aineisto- ja tietopalvelun hinnasto

Tutkimuslupahakemus

Voit hakea tutkimuslupaa Utajärven kunnalta tällä lomakkeella. Utajärven kunta antaa tietoja hallussaan olevista asiakirjoista, sekä antaa niitä tutkittavaksi kuntalaisille, virkamiehille, yrityksille, yhteisöille, tutkijoille, opiskelijoille ja muille tiedontarvitsijoille.

Suurin osa asiakirja-aineistosta on julkista ja vapaasti käytettävissä. Mahdollinen salassapito perustuu aina lainsäädäntöön. Salassa pidettävien asiakirjojen käyttö tutkimusaineistona ja kopioiden luovuttaminen julkisista ja salassa pidettävistä 100 vuotta vanhoista ja sitä nuoremmista henkilörekistereistä edellyttää käyttötarkoituksen selvittämistä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, henkilötietolaki 523/1999 sekä erityislait).

Yleensä hyväksyttävä käyttötarkoitus salassa pidettävien tietojen saamiseksi on mm. sukututkimus. Sitä vastoin esim. sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasasiakirjoja voidaan antaa vain tieteelliseen tutkimukseen tai tilastointiin.

Tulostettava lomake ja lomakkeen toimitustiedot:

Tutkimuslupahakemus (PDF)
Tutkimuslupahakemus (PDF)
Tutkimuslupahakemus (PDF)

päivitetty viimeksi: 17.03.2024 13:18