Järjestötyön asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Hyvinvointipalvelut
Vanhatie 1, 91600 Utajärvi
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Viitala Antti
Puh. 040 643 0920
Sähköposti: antti.viitala@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
Joni Vitikka
040 829 2275
joni.vitikka@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Järjestö- ja yhdistysyhteistyön järjestäminen Utajärven kunnassa.

Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta

Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta on rekisteröidyn suostumus.

Rekisterin tietosisältö

  • Järjestöjen ja yhdistysten tiedot, kuten nimi, yhteystiedot ja laskutustiedot
  • Järjestöjen ja yhdistysten jäsenten tiedot, kuten nimi ja yhteystiedot.
  • Järjestöjen ja yhdistysten taloudelliset tiedot.
  • Järjestöjen ja yhdistysten kunnalta varaamien tilavaraustiedot.
  • Utajärven kunnan kanssa yhteistyössä järjestettävien tapahtumien tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai heidän edustamilta tahoiltaan. Järjestöjen ja yhdistysten tietoja saadaan myös Ihimiset.fi -verkkopalvelusta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Laskutustietoja luovutetaan kunnan tilitoimistopalveluita hoitaville tahoille. Kunnan järjestöille ja yhdistyksille myöntämien avustusten määrät ja perusteet raportoidaan Pohjois-Pohjanmaan liitolle.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

  • Kulttuuripalveluiden lähiarkisto
  • Utajärven tapahtumakalenteri

Manuaalinen aineisto:

  • Säilytetään lukitussa kaapeissa.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

  • Utajärven tapahtumakalenterin käyttö on rajattu pääsyoikeuksin ja käyttö perustuu henkilökohtaiseen käyttäjätunnukseen ja salasanaan.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Tietojen säilytyksessä, arkistoinnissa ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä Utajärven kunnan arkistointisuunnitelmaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme

päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:06