Mökkiläisrekisteri

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Hyvinvointipalvelut
Vanhatie 1, 91600 Utajärvi
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Viitala Antti
Puh.040 643 0920
Sähköposti: antti.viitala@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
Joni Vitikka
040 829 2275
joni.vitikka@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Utajärven kunnan vapaa-ajan asukkaiden tiedottaminen sekä heille suunnatun toiminnan järjestäminen. Utajärven kunta lähettää vuosittain mökkiläisrekisteriin yhteystietonsa ilmoittaneille sähköpostitse mökkiläiskirjeen. Kunnan lähettämällä mökkiläiskirjeellä halutaan sekä tiedottaa mökkiläisille kunnan palveluista, että innostaa mökkiläisiä osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja toimintoihin Utajärvellä.

Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta

Rekisteröidyn suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, yhteystiedot, vakituinen osoite, vapaa-ajan asunnon sijainti ja osoite, suotumus mökkiläiskirjeen lähettämiseen rekisteröidylle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Mökkiläisrekisteriin kukin voi ilmoittautua Utajärven kunnan verkkosivuilla julkaistulla verkkolomakkeella. Säännönmukaisena tietolähde on rekisteröity itse.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoihin ei kohdistu säännönmukaisia luovutuksia.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

  • Kysely- ja tiedonkeruujärjestelmä
  • Dokumentinhallintajärjestelmä

Manuaalinen aineisto:

  • Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

  • Tietojärjestelmien käyttö perustuu henkilökohtaiseen käyttäjätunnukseen ja salasanaan, ja tietojen käyttö on rajattu käyttöoikeuksin.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Tietoja säilytetään toistaiseksi, rekisteröity voi tehdä tietojen poistopyynnön halutessaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme

päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:05