Ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Hallintopalvelut
Vanhatie 1, 91600 Utajärvi
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Aitamurto Juha
Puh. 050 570 3185
Sähköposti: juha.aitamurto@utajarvi.fi

Karhu Eeva-Kaisa
Puh. 040 610 2612
Sähköposti: eeva-kaisa.karhu@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
Joni Vitikka
040 829 2275
joni.vitikka@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Utajärven kunta ylläpitää Ilmoittajansuojelulain (1171/2022) velvoitteen mukaista sisäistä ilmoituskanavaa, jonka kautta voidaan ilmoittaa väärinkäytöksistä. Ilmoituskanavaan tulevien kaikkien ilmoitusten sisältämiä henkilötietoja sekä ilmoitusten tutkinnassa esille tulevia henkilötietoja käytetään mahdollisen väärinkäytösten selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi.

Ilmoittajansuojelulaki on soveltamisalaltaan rajattu. Ilmoittajansuojelua sovelletaan ilmoituksiin, joissa ilmoitetaan rikoksista, rikkomuksista, väärinkäytöksistä tai muista teoista tai laiminlyönneistä liittyen julkisiin hankintoihin, rahoituspalveluihin, rahanpesu ja terrorismin rahoituksen ehkäisyyn, tuoteturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen, ympäristönsuojeluun, ydinturvallisuuteen, elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kansanterveyteen, kuluttajansuojaan, yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen.

Muut kuin ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluvat väärinkäytösilmoitukset Utajärven kunta käsittelee voimassa olevan Suomen muun lainsäädännön ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta

Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite. Ilmoituksia käsitellään ilmoittajansuojelulain mukaisesti, on henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana viranomaisen lakisääteinen tehtävä (tietosuoja-asetus 6.1 artikla c kohta).

Utajärven kunta käsittelee ilmoituskanavaan tulevat muut kuin ilmoittajasuojelulain mukaiset ilmoitukset voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Näiden muissa ilmoituksissa esitettyjen henkilötietojen osalta kyseessä on tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen henkilötietojen käsittely, sillä käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Ilmoituksiin sisältyy ilmoittajan nimi, sekä lisäksi ilmoituksiin voi sisältyä henkilötiedot ilmoituksen kohteena olevasta henkilöstä sekä muista asiaan liittyvistä henkilöistä, kuten todistajista.

Ilmoitus käsitellään aina luottamuksellisesti ja ilmoittajan henkilöllisyys on vain ilmoituksen käsittelyyn nimettyjen henkilöiden sekä asiaa asiantuntijoina tutkimaan kutsuttujen henkilöiden tiedossa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään ilmoituskanavaan tehdyistä ilmoituksista sekä ilmoituksen kohteen selvittelyn yhteydessä Utajärven kunnan sisäisistä tietolähteistä, kuten asiaan mahdollisesti liittyviltä henkilöiltä ja tarvittaessa IT-järjestelmien tietoja hyödyntäen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Utajärven kunnan sisäisen ilmoituskanavan kautta vastaanotettujen kaikkien väärinköytösilmoitusten käsittelystä vastaa erikseen nimetyt henkilöt. Jos nimetty henkilö on esteellinen, hän ei osallistu ilmoituksen käsittelyyn.

Ilmoittajansuojelulain mukaan ilmoituksen käsittelyyn nimetty henkilö saa antaa tiedon ilmoittajan ja muiden ilmoituksessa mainittujen henkilöiden henkilöllisyydestä ja henkilöllisyyden suoraan tai epäsuorasti ilmaisevat muut tiedot ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi nimetylle muulle henkilölle, jos tiedon antaminen on välttämätöntä ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi. Lisäksi hän saa antaa vastaavat tiedot, jos tiedon antaminen on tarpeen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämistä varten, esitutkintaviranomaiselle rikosten ennalta estämistä, paljastamista, selvittämistä ja syyteharkintaan saattamista varten, syyttäjälle syyttäjälaitoksesta annetun lain (32/2019) 9 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamista varten tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tuomioistuinkäsittelyssä, tuomioistuimen ulkopuolisessa oikeudellisessa menettelyssä tai hallinnollisessa menettelyssä. Ilmoituksen käsittelystä vastaava henkilö Utajärven kunnassa ilmoittaa ilmoittajalle etukäteen hänen henkilöllisyytensä ilmaisemisesta, jollei tällainen tieto vaaranna asiaan liittyvää ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämistä, esitutkintaa tai oikeudenkäyntiä. Muut väärinkäytösilmoitukset kuin ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluvat käsitellään vastaavaa prosessia noudattaen.

Kaikkien väärinkäytösilmoitusten ilmoituskanavana käytetään Navicre Oy:n tarjoamaa ja ylläpitämää palvelua. Navicre Oy:n työntekijöillä ei ole pääsyä kanavassa oleviin ilmoituksiin ilman Utajärven kunnan nimenomaista suostumusta. Navicre Oy:n yleinen tietosuojaseloste osoitteessa https://flex.navisec.fi/tietosuoja/.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin eikä tietoja siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

  • Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän erikseen nimeämillä ja valtuuttamilla henkilöillä. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti. Tietoverkko ja päätelaitteet, joissa rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein.

Manuaalinen aineisto:

  • Manuaalisen aineiston käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta. Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Tarpeeton manuaalinen aineisto tuhotaan tietoturvallisesti.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Ilmoituskanavien kautta tulevat tiedot tulee poistaa viiden vuoden kuluttua ilmoituksen saapumisesta, ellei niiden säilyttäminen ole välttämätöntä ilmoittajansuojelulaissa tai muussa laissa säädettyjen oikeuksien tai velvoitteiden toteuttamista varten taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Henkilötiedot, joilla ei selvästi olisi merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta, on poistettava ilman aiheetonta viivytystä. Muiden kuin ilmoittajansuojelulain mukaisten ilmoitusten osalta noudatetaan vastaavia säilytysaikoja, ellei muusta sovellettavasta lainsäädännöstä muta johdu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme

päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:01