Hiiliviisas Utajärvi

Utajärvi on HINKU-kunta,  mitä se oikein tarkoittaa?

HINKU-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.

Utajärven kunta liittyi HINKU-verkostoon vuonna 2018, tavoitteena 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kannustamme myös paikallisia asukkaita sekä yrityksiä ilmastotekoihin. Päästövähennystavoitteiden saavuttamisen tueksi Utajärven kunta on laatinut resurssiviisauden tiekartan kunnan ja Utajärven alueen pitkän aikavälin strategiseksi kehittämissuunnitelmaksi.

Tiekarttaan on koottu tehokkaimmat, Utajärvelle sopivat toimenpiteet ilmastopäästöjen ja muiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Samalla otetaan huomioon, että toimenpiteet vahvistaisivat taloudellista toimeliaisuutta ja työllisyyttä sekä parantaisivat asukkaiden hyvinvointia.

Pyrimme vähentämään ilmastopäästöjä

Utajärven kunta pyrkii vähentämään ilmastopäästöjään muun muassa parantamalla energiatehokkuutta, edistämällä kiertotaloutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Utajärven kunnan energiataseet ja uusiutuvan energian potentiaalit -raportin mukaan uusiutuvan energian vapaita potentiaaleja löytyy etenkin tuulivoiman ja puupolttoaineiden osalta. Lisätietoa Utajärven alueen tuulivoimatoiminnasta löydät tältä nettisivulta.

Tuulivoiman lisärakentaminen oikeuttaa päästöhyvityksiin HINKU -laskennassa, sillä tuulivoimalla tuotettu sähkö vähentää tarvetta käyttää paljon päästöjä synnyttäviä tuotantotapoja. Aurinkovoiman ja biokaasun tuotannon lisääminen on toinen tapa saavuttaa päästöhyvityksiä. Päästöhyvitysten vaikutus kunnan kokonaispäästöihin voidaan arvioida skenaariotyökalulla.

Myös kunnan asukkaana voit vaikuttaa. Motivan sivuilta löytyy energiansäästövinkkejä, joilla saavutat ilmastohyötyjen lisäksi kustannussäästöjä. Jos mietit uutta ajoneuvoa, kannattaa hyödyntää Autokalkulaattoria. Autokalkulaattori laskee, mikä on just sinun tarpeisiisi sopiva ajoneuvo sekä kustannusten että päästöjen osalta. Jos ajat paljon, sähköauto on pidemmän päällä järkevämpi kuin bensiiniauto, kuten vertailu sähkö- ja bensiiniauton välillä osoittaa.

Pyöräilystä ja kävelystä on sekä ilmasto- että terveyshyötyä. Utajärven kunnan toimet näiden liikkumismuotojen edistämiseksi avataan sivulla pyöräilykunta.

Vierivoima

Skartan Vierivoima-konseptin tavoite on sähkön tuotanto ja kulutus samalla alueella. Tällä tavoin

  • lisätään alueellista ja valtakunnallista energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta
  • kehitetään alueellista yritystoimintaa ja parannetaan työllisyyttä
  • siirrytään kohti hiilineutraalia toimintaympäristöä
  • tuotetaan vakaata ja edullista sähköä pitkälle tulevaisuuteen
  • valmistaudutaan tulevaisuuden vety-yhteiskuntaan.

Utajärvellä Vierivoima toteutetaan kunnan ja Skartan välisenä yhteistyönä. Tämän yhteistyön avulla Utajärven teollisuusalueen omavaraisuutta kehitetään aurinko- ja tuulivoiman avulla ja tuotetaan liikenteelle tulevaisuuden käyttövoimaa edustava vetytankkausasema.

Vierivoima-konseptin toteutus ja tavoitteet Utajärven teollisuusalueella kuvataan laajemmin Utajärven yrityspuiston sivuilla.

Kiertotalous

Kiertotalouden edistäminen ja toteuttaminen kuuluvat Utajärven kunnan resurssiviisauden tiekartan tavoitteisiin aihealueella ”Kulutus ja materiaalikierrot”. Utajärven Mustikkakankaan teollisuusalueen kiertotalouden käsikirja -hankkeen pilotoinnit ovat osoittaneet, että kiertotalouden avulla voidaan saavuttaa sekä kustannus- että ilmastohyötyä. Näin ollen Utajärven kunta päätti osallistua kiertotalouden green deal skenaario- ja tutkimustyöhön (KH 14.06.2022 § 181), joka rakentuu kahden toisiaan tukevan raiteen kautta:

  • Tutkimuslaitosten (SYKE, GTK, LUKE, VTT ja Tilastokeskus) luotsaamasta materiaalivirta-analyysistä ja skenaariotyöstä.
  • Ministeriöiden (YM, TEM) luotsaamasta työstä kiertotalouden green dealin sitoumusten lähtökohtien valmistelemiseksi.

Kiertotalouden green deal:in tavoitteet, valmistelun aikataulu sekä ajankohtaiset asiat esitellään ympäristöministeriön sivuilla.

Utajärven kunta on lisäksi mukana Ii:n Micropoliksen vetämässä Kiertola -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalisia alustoja ja liiketoimintamalleja, jotka hyödyttävät yrityksiä edistämällä uusioraaka-aineiden markkinoita ja tehokasta tiedonkulkua. Hankkeen yhdeksi pilottikohteeksi valikoitui Utajärven koulun purettava osa.

 

Petri Leskinen

Elinympäristöjohtaja

Toimiala: Elinympäristöpalvelut
Johtoryhmä
Toimipiste: Tekninen toimisto, Kirkkotie 27
Palvelu: Rakentajan kaverit
Sähköposti: petri.leskinen@utajarvi.fi
Puhelin: 050 387 1973

päivitetty viimeksi: 08.04.2024 14:21