Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa (TUIMA) -hanke

Hallitus on linjannut helmikuussa 2020, että maankäyttösektorilta edellytetään 3 milj. tonnin CO2-ekvivalentin vuosittaisia päästövähennyksiä vuoteen 2035 mennessä. Vähennysten toteuttaminen edellyttää, että maanomistajat tuntevat eri keinot ja niiden vaikutukset.

Lisäksi on keskeistä, että maanomistajien asenneilmapiiriin pystytään vaikuttamaan siten, että muutokset maankäytössä ovat mahdollisia ja maanomistajat valitsevat kestävän maankäytön kannalta parhaat keinot, joilla hillitä ilmastonmuutosta ja sopeuttaa toimintaansa muuttuviin olosuhteisiin. Muutosta kohti ilmastoviisaampaa toimintaa on myös osattava johtaa.

TUIMA toteutetaan osana Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten maa- ja metsätalouden ilmastokestävyyttä voidaan vahvistaa. Ohjelma on keskeinen osa hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Hankkeen tavoitteet

TUIMA:n päämääränä on tuottaa toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja tutkimukseen perustuvaa tietoa sekä käytännön ratkaisuja, joilla

  1. vähennetään maankäytön hiili- sekä muita kasvihuonekaasupäästöjä,
  2. vahvistetaan hiilinieluja ja hiilen varastoja ja
  3. vahvistetaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kokonaiskestävyyttä.

Päämärän saavuttamiseksi TUIMA:n päätavoitteena on vastata kysymykseen: Miten voidaan hillitä maankäyttösektorin ilmastopäästöjä ja kasvattaa nieluja kehittämällä ja käyttämällä sosiaalisesti kestäviä ja kustannustehokkaita tuuppauksia, jotka täydentäisivät perinteisiä yhteiskunnan (esim. lainsäädäntöön, verotukseen ja kannustimiin perustuvia) ohjausmenetelmiä?

Hankkeen toimenpiteet

TUIMA:ssa käytetään tuuppauskeinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi maankäyttösektorilla. Tuuppaus (englanniksi ’nudge’) on käyttäytymistieteelliseen tietoon perustuva muutos tavassa, jolla eri vaihtoehdot esitetään päätöksentekotilanteissa. Tekemällä joistakin vaihtoehdoista helpompia, ajankohtaisempia ja houkuttelevampia, voidaan ihmisiä tuupata valitsemaan niitä ilman, että heidän valinnanvapauttaan rajoitetaan.

Tuuppaus suoritetaan avoimesti yhteisymmärryksessä sen kohteena olevien maanomistajien kanssa, joiden tekemillä valinnoilla on vaikutuksia maankäytöstä syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. Maa- ja metsätalouden maankäyttöä tarkastellaan laajasti, mutta pääpaino on turvemaissa, koska turvemaiden maaperät ovat merkittävä kasvihuonekaasujen lähde Suomessa. TUIMA:n pääyhteistyökumppani on CLIMATE-NUDGE STN-konsortio, jossa kehitetään tuuppauksia turvemaiden metsänomistajien ilmastotoimien edistämiseen.

Hanke on jaettu kuuteen työpakettiin (TP), jotka edelleen jakautuvat tehtäviksi.

Hankkeen aikataulu ja osapuolet

TUIMA -hanke toteutetaan ajanjaksolla 01.03.2021 – 31.12.2023. Hankkeen koordinaattorina toimii tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen (olli-pekka.ruuskanen@ptt.fi, p. 040 641 5732), Pellervon taloustutkimus PTT ry. Hankkeen konsortion muut osapuolet ovat Luonnonvarakeskus, Turun yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto.

Utajärven kunta on hankkeessa mukana yhteistyökumppanina.

Hankkeen toteutus Utajärvellä

Utajärvellä tehdään empiirinen kenttäkoe, jossa tutkitaan tuuppauksen vaikutuksia maanviljelijöiden valmiuteen muuttaa toimintaansa ja ottaa käyttöön turvemaiden päästöjä vähentäviä vaihtoehtoja viljelyssä ja maankäytössä. Tuuppauksen aikaansaatujen päästövähennysten ohella arvioidaan muun muuassa tuuppauksen taloudellisia vaikutuksia ja sosiaalista hyväksyttävyyttä.

Ennen varsinaisen kenttäkokeen toteuttamista suoritetaan kyselytutkimuksen avulla kattava analyysi Pohjois-Pohjanmaan viljelijöiden asenteiden, arvojen ja muiden valintaan vaikuttavien tekijöiden eroista ja yhteneväisyyksistä.

Yhteyshenkilönä Utajärvellä toimii:

Lue lisää aiheesta:

 

päivitetty viimeksi: 16.03.2024 14:55