Veden laatu

Utajärven kunnallisen vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon lähtevä vesi täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen (1352/2015) veden laadulle asettamat laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Kunnan terveydensuojeluviranomainen seuraa veden laatua valvontatutkimusohjelman mukaisesti ja lisäksi vesihuoltolaitos  otattaa tarvittaessa näytteitä verkostosta ja vedenottamoilta. Näytteet analysoidaan Eurofins Ahma Oy:n laboratoriossa. Näytteitä otetaan valvontaohjelman mukaisesti neljä kertaa vuodessa.

Tuoreimmat tiedot talousveden laadusta löytyvät vesi.fi:n ”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut” -palvelusta. Vesi.fi:ssä esitetyt talousveden laadun tulokset ovat peräisin ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (Vati).

https://www.vesi.fi/vesihuoltolaitosten-tunnusluvut/listaus.php?kunta=889

Vedenottamoilta pumpattava raakavesi kulkee myös ennen verkostoon pumppaamista UV-laitteiston läpi. UV-käsittely tuhoaa raakavedessä mahdollisesti olevia bakteereja, viruksia ja alkueläimiä.

Veden pH

Talousveden happamuudelle (pH) on annettu laatutavoite veden korroosiovaikutusten vuoksi. Käsittelemättömän veden pH on Suomessa yleensä lievästi hapan eli veden pH on välillä 6–7. Tällä pH-alueella putkistoissa ja LVI-laitteissa käytetyt materiaalit kuten valurauta, sinkitty teräs, kupari, betoni ja asbestisementti saattavat syöpyä. Raakaveden lievän happamuuden vuoksi vedenottamoilla vettä alkaloidaan kalkkikiven avulla, jotta haluttu pH-arvo saavutetaan. Laatutavoite talousvedelle on pH 6,5-9,5.

Veden kovuus

Veden kovuudella tarkoitetaan veden sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Kova vesi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi kalkkisaostumien kertymisenä putkistoihin ja lämminvesilaitteisiin sekä vaatii runsasta pesuaineiden käyttöä pesutilanteessa. Utajärvellä talousvesi on kuitenkin pehmeää (0-3 °dH) eli edellä mainittuja ongelmia ei esiinny ja siksi myös pesukoneissa pesuainetta tarvitaan vähemmän.

Veden kovuusasteikko

  • Erittäin pehmeä = 0–2 °dH
  • Pehmeä = 2–5 °dH
  • Keskikova = 5–10 °dH
  • Kova = 10–21 °dH
päivitetty viimeksi: 29.04.2024 12:17