Utajärven terminaali jalostuksen ja alueellisen elinvoiman tukena (UtaTe)

Utajärven Mustikkakankaan teollisuusalueella toimii useampi puuta raaka-aineena käyttävä pk-yritys, tuoreimpina aloina biohiilen ja puupelletin valmistus sekä purkupuun jalostus osana yritysvetoista kiertotaloutta. Kaikki nämä toiminnat vaativat asianmukaisia varastointi- ja käsittelytiloja. Tilojen puuttuminen nähdään vakavana esteenä Utajärven teollisuuden kehitykselle.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on rakentaa terminaalialue, jota paikalliset pk-yritykset voivat hyödyntää puu- ja metsätalouden sivuvirtojen sekä purkupuun varastointiin ja jatkojalostukseen.

Uusien avausten syntyminen maaseudulle on mahdollista runsaan tilan ja Oulun läheisyyden vuoksi. Hanke vastaa alueellisen siirtymäsuunnitelman keskeisiin tavoitteisiin, yrittäjyyden kasvuun ja työllisyyttä tukevien toimintaympäristöjen parantamiseen sekä muutoskyvykkyyden vahvistamiseen.

Terminaalin on tarkoitus toimia osana energiapuun ja -pellettien sekä biohiilen tuotantoketjuja, luoden uusia työllistymismahdollisuuksia Utajärvelle. Raaka-aineiden varastointia ja käsittelyä lähellä niiden syntypaikkoja vähentää kuljetusten tarvetta ja sen kautta kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä vastaa Hinku-kunta Utajärven ilmastotavoitteita.

Hankkeen toimenpiteet

Konkreettinen toimenpide on noin 7 hehtaarin terminaalialueen rakentaminen alla olevassa kartassa merkittyyn paikkaan. Terminaali koostuu neljästä osa-alueesta, joilla voi toimia eri yritykset.

Terminaali toteutetaan osittaisena maapohja- ja asfalttikenttänä. Rakennuttaja valitaan kilpailutuksen kautta ja rakentaminen tapahtuu vuonna 2024. Rakentamisessa on tarkoitus hyödyntää uusiomateriaaleja eli kuonaa sekä muusta käytöstä vapautunutta hiekkaa.

Rakennettavan alueen läheisyydestä kunnalla on olemassa maanottolupa. Täyttö- ja moreenimaan tarve hankkeessa saadaan katettua hyvin lyhyillä siirtomatkoilla, jolloin hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni.

Hankkeen aikataulu ja rahoitus

Hanke toteutetaan osana EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027” ajanjaksona 01.01.2024 – 31.12.2024. Hankkeen kokonaisbudjetti on 680 050 euroa.

Hankkeen kustannukset katetaan pääosin (70 % kokonaisbudjetista eli 476 035 euroa) Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF), rahoittavana viranomaisena Pohjois-Pohjanmaan liitto. Utajärven kunnan oma rahoitusosuus on 30 % kokonaisbudjetista eli 204 015 euroa.

Yhteyshenkilönä Utajärvellä toimii:

Petri Leskinen

Elinympäristöjohtaja

Toimiala: Elinympäristöpalvelut
Johtoryhmä
Toimipiste: Tekninen toimisto, Kirkkotie 27
Palvelu: Rakentajan kaverit
Sähköposti: petri.leskinen@utajarvi.fi
Puhelin: 050 387 1973

 

päivitetty viimeksi: 03.04.2024 15:17