Strategia, hallinto ja talous

Kuntastrategia

Kuntastrategia on kuntien lakisääteinen asiakirja, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kunnan keskeiset suunnitelmat, ohjelmat ja linjaukset sekä talousarvio toteuttavat strategiaa.

Kunnan toimintaa ja hallintoa ohjaavat säännöt, määräykset sekä ohjeet

Perustuslain mukaan kunnan hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnassa on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalaki. Hallintosääntö on kunnan toiminnan ja hallinnon keskeinen ohjausväline. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä, sekä valtuuston toiminnasta. 

Lisäksi kunnan toimintaa ohjaavat erilaiset muut säännöt ja määräykset. Pääasiassa säännöt ja määräykset hyväksyy valtuusto, mutta myös kunnanhallitus ja lautakunnat voivat hyväksyä toimintaa ohjaavia ohjeita hallintosäännössä määritetyn tehtävän ja toimivallan puitteissa.

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyy talousarvion. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarviomuutoksista päättää valtuusto.

Tilinpäätös

Talousarvion toteutumista tarkastellaan vuosittain laadittavassa tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi siihen kuuluu konsernitilinpäätös.

Tilintarkastuskertomus

Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Arviointikertomus

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arviointihavainnot raportoidaan valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

päivitetty viimeksi: 16.05.2024 12:03