Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Lain mukaan velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee seuraavia:

  • kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • lupa- ja valvontalautakunnan jäsen ja varajäsen
  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajaa
  • kunnanjohtajaa
  • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät
  • kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä esittelijä

Kuntalaki edellyttää, että kunta pitää yleisessä tietoverkossa rekisteriä, jonne keskeiset luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat ilmoittavat sidonnaisuuksistaan. Ilmoitukset muodostavat sidonnaisuusrekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen lisää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Ilmoitusvelvollinen henkilö on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksensa tekemisestä ja sidonnaisuustietojensa oikeellisuudesta.

Paperilomakkeella jätetyt sidonnaisuusilmoitukset:

 

päivitetty viimeksi: 12.02.2024 13:41