Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Varhaiskasvatuksen maksut 1.8.2019 alkaen

Kunnanhallituksen 19.3.2019 (§ 80) tekemän päätöksen mukaan 1.8.2019 alkaen kunnassa otetaan käyttöön maksuton varhaiskasvatus. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Tulotiedot pyydetään toimittamaan maksuttomuudesta huolimatta, jotta saamatta jääneet varhaiskasvatuksen asiakasmaksut voidaan laskuttaa sisäisesti elinvoimapalveluilta. Sisäinen laskutus perustuu lapsille tehtävään maksupäätökseen, jonka perusteena on varattu tuntimäärä sekä huoltajien tulot. Tulotiedot pyydetään toimittamaan mikäli perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät edellytä korkeinta maksua.

Kesäajan varhaiskasvatus

Maksuttomuudesta huolimatta vanhempien tulee ilmoittaa kesä-, heinä- jaelokuun loma-ajat 31.4. mennessä henkilökunnan kesälomien järjestelyjen vuoksi. (Kh 19.3.2019 § 80)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1.1.2018) mukaan varhaiskasvatusmaksu on kiinteä kuukausimaksu. Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on perhekoon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Perheen kokoon lasketaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään kokoaikaista varhaiskasvatusmaksua alempi maksu. Kokoaikaiseksi varhaiskasvatukseksi määritellään laissa yli 151 h/kk kestävä varhaiskasvatuksen tarve.

Varhaiskasvatusmaksut

(laskutetaan sisäisesti elinvoimapalveluilta)

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Toisen ja sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen varhaiskasvatuksen maksuun. Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävän maksun enimmäismäärä nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on 289 euroa kuukaudessa. Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään enintään 50% ensimmäisestä lapsesta perittävän maksun määrästä (max. 145 euroa/kk). Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Asiakasmaksutaulukko avautuu tästä pdf-tiedostona.

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Alin perittävä maksu on 27 euroa.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu

Jokainen perhe täyttää lomakkeen Sopimus aikaperusteisesta palveluntarpeesta. Lomakkeen voi tulostaa varhaiskasvatuksen internet sivuilta ja niitä saa myös päiväkodista ja kunnan yhteispalvelupisteestä. Lomake palautetaan varhaiskasvatuksen esimiehelle päiväkodille. Sopimuksella valitaan perheen tarpeisiin riittävä tuntimäärä / kk. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sitä voidaan muuttaa perustellusta syystä (perhetilanne, koulutus, työttömyys tai lomautus).

Varhaiskasvatusmaksun määräämisen perusteena olevat tulot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti varhaiskasvatusmaksun määräämisessä perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuina niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää. Mikäli varhaiskasvatuspaikkaa käyttävä lapsi saa elatustukea tai -apua, otetaan se huomioon häneen kohdistuvana tulona.

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, joustavaa hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia, lasten kotihoidontukea eikä perheen muihin lapsiin kohdistuvia elatusapua tai -tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Tuloselvitys ja maksun periminen:

Lapsen huoltajien tulee antaa selvitys tuloistaan, mikäli perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät edellytä korkeinta maksua. Tuloselvitys laaditaan lomakkeelle, jonka perhe saa varhaiskasvatushakemusten mukana. Mikäli varhaiskasvatuspaikan hakija ei ilmoita perheen tuloja, peritään nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta enimmäismaksu 289 euroa. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään varattujen päivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana. Laissa säädetty kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta. Maksu peritään pääsääntöisesti 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi alkaa elokuussa ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuussa. Poikkeustapauksissa maksu voidaan periä 12 kuukaudelta.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatus paikasta vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muulloin peritään normaali kuukausimaksu. Vanhempien lomat eivät vaikuta varhaiskasvatusmaksuun muutoin kuin kesä-, heinä- ja elokuun osalta, jolloin varhaiskasvatusmaksu peritään huhtikuun loppuun mennessä ilmoitetun hoidontarpeen mukaisesti. Jos tarve muuttuu kyseisenä aikana, peritään normaali kuukausimaksu.

Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen

Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksua tarkistetaan silloin, kun

  1. perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut (10 %:n muutos)
  2. perheen olosuhteet ovat muuttuneet
  3. maksu osoittautuu virheelliseksi
  4. lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmaa muutetaan

Lisätietoja antaa:

Sanna Valkonen

Varhaiskasvatuksen esihenkilö

Toimiala: Kasvatuspalvelut
Toimipiste: Keisarintien päiväkoti, Kirkkotie 36
Palvelu: Varhaiskasvatuspalvelut
Sähköposti: sanna.valkonen@utajarvi.fi
Puhelin: 050 521 3748

päivitetty viimeksi: 06.09.2022 15:09

Käytämme evästeitä sivuston toiminnoissa, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
Tietoa sivustosta