Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

ISO-9001 -järjestelmä

Mikä on ISO 9001 järjestelmä ?

Laatujärjestelmän rakentaminen ja hyväksikäyttö organisaation toiminnan ja sitä kautta mm. asiakassuhteiden ja kannattavuuden parantamisessa on viimeisen vuosikymmenen aikana tullut yhä yleisemmäksi kaikilla toimialoilla.

Järjestelmien pohjana on useimmiten ISO 9000 –laatustandardit, mitkä antavat selkeät raamit järjestelmän kehittämiselle riippumatta toimialasta, toiminnan laajuudesta tms. ISO 9000 –perheeseen kuuluu joukko erilaisia standardeja. Sertifioinnissa käytetään ainoastaan vaatimusstandardia ISO 9001, joka kattaa kokoa organisaation toiminnan.

ISO 9000 –standardit korostavat kaiken toiminnan prosessimaista luonnetta. Mm. pää- ja tukiprosessien kuvaaminen ja suorituskykymittareiden asettaminen tulevat standardissa esille.

Laatujärjestelmän olemassaolo on osoitus tahdosta jatkuvaan laadun parantamiseen eli se velvoittaa systemaattiseen kaiken toiminnan tarkasteluun. ISO –standardin pohjana on asiakasvaatimusten kuuleminen ja asiakastyytyväisyyden aikaansaaminen.

Iso –standardi rohkaisee käyttämään prosessimallia laadunhallintajärjestelmän kehittämisessä, soveltamisessa ja sen tehokkuuden parantamisessa. Käytettäessä laadunhallintajärjestelmän yhteydessä prosessimalli painottaa seuraavien asioiden tärkeyttä:
- vaatimusten ymmärtäminen ja täyttäminen
- tarve huomioida prosessien tuoma lisäarvo
- prosessien suorituskyky- ja tehokkuustulosten saavuttaminen
- prosessien objektiiviseen mittaamiseen perustuva jatkuva parantaminen.

Asiakastyytyväisyyden seuranta edellyttää sellaisen asiakkaalta saatavan tiedon arvioimista, joka ilmaiseen asiakkaan kannanoton / hyväksyminen sille onko organisaatio täyttänyt asiakasvaatimukset.

Järjestelmä edellyttää johdolta vastuuta = sitoutuminen, asiakkaan vaatimusten kuuleminen, resurssointi, laatupolitiikka, suunnittelu; vastuut on kirjallisesti ja kuvauksellisesti määritetty
Se edellyttää resurssien hallintaa systemaattisesti = taloudelliset, henkilöstö, työvälineet, ympäristö, koulutus oikeassa määrin oikeassa paikassa sekä realistiset
Tuotteen toteuttamiselta edellytetään = palvelu, tuote, toiminto suoritetaan kuvatulla / luvatulla tavalla ja että tuotteen toteutukseen liittyvät seikat on prosessoitu niin, että tulosta pystytään mittaamaan
Mittaus, analysointi ja parantaminen tehdään sovitun kehittämisjärjestelmän mukaan = asiakastyytyväisyys, auditoinnit, vertailut, arviointi ja huolehditaan jatkuvasta parantamisesta systeemin mukaisesti.

Laadunhallintajärjestelmää käyttävän organisaation on osoitettava kykynsä tuottaa toistuvasti asiakkaiden ja soveltuvan lainsäädännön asettamat vaatimukset ja saavutettava asiakkaiden tyytyväisyys käyttämällä tehokkaasti järjestelmää, joka sisältää prosessit jatkuvaan parantamiseen ja vaatimusten täyttämiseen.

Organisaation tulee luoda, dokumentoida ja toteuttaa sekä ylläpitää ja jatkuvasti parantaa laadunhallintajärjestelmäänsä standardivaatimusten mukaan. Soveltaakseen laatujärjestelmää organisaation tulee:
- tunnistaa järjestelmän tarvitsemat prosessit ja soveltaa niitä läpi organisaation
- määrittää prosessien keskinäinen järjestys ja vuorovaikutussuhteet
- määrittää tarvittavat kriteerit ja menetelmät prosessien tehokkaalle toiminnalle ja hallinnalle
- varmistaa tarvittavien resurssien ja tietojen saatavuus prosessien toiminnan ja valvonnan tukemiseksi
- valvoa, mitata ja analysoida prosesseja
- toteuttaa tarvittavat toimenpiteet suunniteltujen tulosten saavuttamiseksi ja laadun jatkuvaksi parantamiseksi.

Prosesseja on hallittava standardin määritysten mukaisesti. Tavoitteena on taata kehittämiselle ja johtamiselle välinen asiakaslähtöiseen systemaattiseen työtapaan ja seurantaan

päivitetty viimeksi: 20.01.2020 10:21