Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Maahanmuutto Utajärven kunnassa

24.05.2021 klo 11:13

Taustatiedot

Utajärven kunta on solminut vuonna 2015 Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuksen kanssa toistaiseksi voimassa olevan vastaanottosopimuksen Suomeen sijoitettavista pakolaisista. Vastaanottosopimuksessa on määritelty, että kunta sitoutuu sopimuksen voimassaoloaikana vastaanottamaan vuosittain kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita, hätätapauslistalta sekä Euroopan sisäisiä siirtoja yht. noin 32- 35 henkilöä. Valtuusto on 28.2.2018 tehnyt pysyvän päätöksen pakolaisten vastaanottamisesta kuntaan. Kunta on velvollinen laatimaan kotouttamisohjelman, joka toimii ohjeena maahanmuuttajille sekä myös muille eri perustein maahan muuttaneille henkilöille (Laki kotoutumisen edistämisestä § 11). Kotouttamisohjelma on hyväksytty valtuustossa 25.3.2021.

Kiintiöpakolainen, turvapaikanhakija ja maahanmuuttaja

Kiintiöpakolaisella tarkoitetaan pakolaisia, jotka valitaan Suomeen niin sanotussa pakolaiskiintiössä. Pakolaiskiintiön henkilöt ovat YK:n pakolaisjärjestö UNHCR pakolaisiksi määrittelemiä ihmisiä. Kiintiöpakolaiset eroavat turvapaikanhakijoista siinä, että turvanpaikanhakijat saapuvat Suomeen omin neuvoin ja heidän kansainvälisen suojelun tarpeensa arvioidaan vasta Suomessa. Turvapaikkahakemuksen voi jättää vain Suomen rajojen sisäpuolella. Maahanmuuttajalla taas tarkoitetaan henkilöä, joka on muuttanut maasta toiseen ja on syntynyt ulkomailla. Sekä maahanmuuttaja- että ulkomaalaistaustainen -käsitteillä viitataan kaikkiin eri perustein Suomeen muuttaneisiin henkilöihin. Perusteita ovat esimerkiksi perhesyyt, työ, opiskelu tai lähtömaan tilanteesta johtuva pakolaisuus.

Maahanmuuttotyö kunnassa

Utajärven kunnan hyvinvointipalvelut vastaavat hallinnollisesti maahanmuuttopalveluista. Maahanmuuttotyötä koordinoi kunnan maahanmuuttotyönohjaaja. Helmi-maaliskuussa 2021 kunnan maahanmuuttopalvelut teettivät kyselyn nykyisille kiintiöpakolaisillemme siitä, miten he ovat kokeneet Suomeen ja Utajärvelle muuton, mitä positiivisia tai negatiivisia kokemuksia heillä on ollut, onko palveluissa jotain kehittämisen tarvetta jne. Kaikkien vastanneiden mukaan kaikki asiat on hoidettu hyvin, heidät on otettu lämpimästi vastaan Utajärvellä ja täällä ihmiset arvostavat myös maahanmuuttajia. Apua, ohjausta ja neuvontaa he kokevat saaneensa monipuolisesti ja riittävästi. Jatkokehittämistarve (kaikilta vastaajilta) on jatko-opiskelupaikan järjestäminen Utajärvellä eli aikuisten peruskouluopetuksen suorittamisen mahdollisuus. Se auttaisi pakolaisia jäämään ja kiinnittymään kuntaamme paremmin. Tätä tulemme jatkossa kehittämään.

Korvaukset

Kunnat ovat kotoutumislain mukaisesti oikeutettuja valtion maksamiin korvauksiin kotoutumispalveluiden järjestämisestä. Korvaukset on tarkoitettu pakolaisten ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun heidän kotoutumistaan tukevaan toimintaan. Korvausten edellytyksenä on kotoutumislain mukaisesti tehty kunnan kotouttamisohjelma ja ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Maahanmuuttotyöstä ei aiheudu kunnalle ylimääräisiä kuluja. Valtio korvaa kiintiöpakolaisista aiheutuvia kustannuksia seuraavalla tavalla:

  1. Laskennallinen korvaus kiintiöpakolaisista neljältä vuodelta. Korvaus on 7 vuotta täyttäneistä 2300 €/vuosi ja alle 7-vuotiaista 6845 €/vuosi, mikä maksetaan suoraan kunnalle.
  2. Kunnalle korvataan sen maksama toimeentulotuki täysimääräisesti ensimmäisen kolmen vuoden ajalta Suomeen saapumisesta, mikä on Oulunkaaren palvelua ja he hakevat myöskin korvaukset.
  3. Kunnalle korvataan tulkkipalvelut kokonaisuudessaan silloin, kun ne liittyvät sote-palveluihin, kotosuunnitelman laatimiseen, kotouttamisen alkuvaiheen perehdyttämiseen sekä kodin ja päiväkodin/koulun väliseen yhteistyöhön. Kunta hakee korvaukset omalta osaltaan ja muut palveluntuottajat omalta osaltaan.
  4. Muut erityiskustannukset, enintään 10 vuotta vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä aiheutuvat huomattavat kustannukset

     - alaikäisen, ilman huoltajaa Suomeen saapuneen henkilön asumisen, hoidon ja huolenpidon kustannukset ja mahdolliset lastensuojelun palveluihin rinnastettavat kustannukset 21 ikävuoteen saakka

    - erityisistä syistä muut kunnalle aiheutuneet huomattavat kustannukset.

    Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetuksen valmistavaan opetukseen erillistä valtionosuutta

Opetuksen järjestäminen

Lapset

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat esi- ja perusopetusikäiset lapset, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle. Valmentavan opetuksen jälkeen koululaiset siirtyvät normaaleihin luokkiin.

Aikuiset

Utajärvellä kotoutumiskoulutus järjestetään omalla paikkakunnalla ja toteutetaan kilpailutuksella valitun oppilaitoksen toimesta. Tämä koulutus on kaikille kuntaan muuttaville maahanmuuttajille suunnattu alkuvaiheen koulutuskokonaisuus. Kotoutumiskoulutus on keskeinen toimenpide oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi sekä yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja elämänhallintaan liittyvien valmiuksien parantamiseksi. Opetus tapahtuu heti ensimmäisestä päivästä alkaen suomen kielellä. 

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot vastaavat perusopetuksen alakoulua eli 1.-6. luokkaa. Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnoissa saa tiedot ja taidot, että voi jatkaa opintoja varsinaisessa aikuisten perusopetuksessa tai muussa koulutuksessa. Aikuisten perusopetus vastaa perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opintoja, ja antaa kelpoisuuden hakea lukiokoulutukseen tai ammatilliseen peruskoulutukseen eli saa perusopetuksen päättötodistuksen. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot tai muulla tavoin hankitut tiedot ja taidot. Opinnot kestävät noin 2 vuotta.

Utajärvellä asuneet kiintiöpakolaiset ovat suorittaneet kotouttamiskoulutuksen. Moni heistä on halunnut jatkaa opintoja suorittaakseen peruskoulun ja saaden siitä päättötodistuksen ja näin ollen myös mahdollisuuden päästä jatkamaan opiskeluja. Peruskoulun suorittaminen ei ole ollut mahdollista Utajärvellä. Hyvinvointipalveluissa tehdään parhaillaan suunnitelmaa ja arviointia siitä, että vuoden päästä syksyllä olisi mahdollista suorittaa aikuisten peruskouluopintoja Utajärvellä. Nämä opiskelijat eivät tule sijoittumaan nykyisten peruskoululaisten kanssa samoihin luokkatiloihin, vaan heillä olisi oma luokka esimerkiksi hyvinvointitalolla ja siellä opettaja.

Strategisena painopisteenämme on tehdä asiat pikkuisen paremmin kuin muut, ja sen otamme huomioon myös maahanmuuttotyössä. Pyrimme järjestämään kuntaan mahdollisimman kattavat ja asiakaslähtöiset palvelut myös maahanmuuttajille, sekä tarjoamaan heille mahdollisuuden uuteen alkuun uudessa kotikunnassaan. Yhteistyössä kaikkien hallinnon alojen, paikallisten yrittäjien sekä kuntalaisten kanssa.

Utajärvellä 24.5.2021

 

Lisätietoja:

Tiina Martinkauppi, hyvinvointijohtaja

Puh: 040 684 1306

Hyvinvointipalvelut, Utajärven kunta

päivitetty viimeksi: 25.05.2021 10:30

Käytämme evästeitä sivuston toiminnoissa, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
Tietoa sivustosta