Utajärven kunta aloittaa kunnan rakennuskannan tarkastuksen

Utajärven elinympäristöjohtajan viranhaltijapäätöksellä aloitetaan Utajärven kunnassa rakennuskannan tarkistus. Tarkistuksen päämäärä on saattaa kunnan rekisteri ajan tasalle kiinteistöittäin rakennusten rakennusalan, -vuoden sekä käyttötarkoituksen osalta. Selvityksessä saadut tiedot välitetään myös verohallinnolle oikeudenmukaisen kiinteistöverotaksan aikaansaamiseksi. Maastotarkastuksen yhteydessä selvitetään rakennuksen sijainnin koordinaatit sekä ulkomitat.

Mikäli tarkastuksessa havaitaan ilman lupaa rakennettuja rakennuksia, rakennelmia tai muita luvanvaraisia hankkeita, ryhtyy rakennusvalvonta maankäyttö-, ja rakennuslain mukaisiin toimiin. Jos lupahakemus liitteineen toimitetaan Utajärven Asiointipisteeseen ennen viranomaisen selvityspyyntöä, voidaan lupamaksu määrätä maksettavaksi voimassa olevan taksan mukaan ilman korotusta (luvattoman tai luvanvastaisen rakentamisen lupamaksu on kolminkertainen).

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisella on tarkasteluoikeus koskien rakennuslupatietojen paikkansapitävyyttä. Tarkasteluoikeus perustuu MRL 183 § säännöksiin. Kyseisen lain mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa tekemään oikaisuja siihen mikä on tehty lain antamien ohjeiden vastaisesti tai mitä velvollisuuksia on jätetty hoitamatta. Viranomaisella on myös oikeus määrätä uhkasakko tai toteuttaa purkutoimenpide vastaajan kustannuksella.

Pyydämme kiinteistön omistajia/haltijoita ilmoittamaan lomakkeella kaikki aiemmin ilmoittamattomat rakennukset Utajärven kunnan tietoon. Jos ette ole varmoja onko rakennuksenne jo rekisterissä, pyydämme myös näissä tapauksissa ilmoittamaan rakennuksen tiedot kyseisellä lomakkeella. Ilmoittajalle ei synny kustannuksia, jos rakennus on jo kunnan rekisterissä. Pyydämme huomioimaan sen, että kunnalle ei välity rakennustiedot Verohallinnolta.

Lomakkeet:

Ohjeistukset kunnan osa-alueittain:

päivitetty viimeksi: 12.02.2024 16:36